Máte záujem o zbrojný preukaz? K získaniu zbrojného preukazu je potrebné spĺňať určité požiadavky, no zároveň poznať príslušné postupy a legislatívy. Práve v tom vám pomôže praktický manuál na vydanie zbrojného preukazu. Zistite, aké kroky musíte podstúpiť a získajte zbrojný preukaz na prvýkrát. 

Zoznámte sa s miestnymi predpismi

Prvým krokom je dôkladné preskúmanie miestnych zákonov a predpisov týkajúcich sa vlastnenia a nosenia zbrane. Zbrojný preukaz totižto môžete vlastniť aj bez toho, aby ste boli poľovník či športový strelec. Je potrebné absolvovať kurz a splniť všetky požiadavky na toto oprávnenie. Každý štát však môže mať odlišné požiadavky, a preto je dôležité vedieť to, čo platí vo vašej oblasti, teda napríklad na Slovensku.

Splnenie požiadaviek na oprávnenie

Získať oprávnenie na držanie a používanie zbrane môže v podstate „ktokoľvek“. Je však potrebné zohľadniť vlastné potreby a na základe toho požiadať o vydanie zbrojného preukazu. Zároveň si vopred zistite, či spĺňate všetky požiadavky na získanie ZP. To zahŕňa 5 základných podmienok, bez ktorých o zbrojný preukaz nemôžete požiadať, a to:

 • dosiahnuť vek 21 rokov, prípadne:
  •  vek 18 pre ZP skupiny D, ak ste držiteľom poľovníckeho lístka;
  •  vek 15 rokov pre ZP skupiny E, ak ste členom štátnej reprezentácie v streleckej disciplíne a máte súhlas od vášho zákonného zástupcu;
 • máte miesto trvalého pobytu na území SR,
 • ste plne spôsobilý na právne úkony,
 • ste bezúhonný a spoľahlivý, konkrétne podľa § 19 zákona o strelných zbraniach a strelive,
 • ak ste zdravotne a psychicky spôsobilý, čo musia dokázať lekárske posudky.

Okrem týchto kritérií musíte preukázať svoju odbornosť držať a nosiť zbraň a strelivo vykonaním odbornej skúšky pred komisiou. Pred samotným vydaním a podaním žiadosti o zbrojný preukaz je potrebné absolvovať vyšetrenia a mať správne dokumenty.

Dokumentácia a formuláre

Získajte všetky potrebné dokumenty a formuláre na žiadosť o zbrojný preukaz. Tieto dokumenty zahŕňajú napríklad žiadosť o vydanie zbrojného preukazu, lekársky posudok, psychologický posudok a ďalšie relevantné informácie, ako napríklad podanie dôvodu, prečo by ste mali byť držiteľom zbrojného preukazu. Zároveň musíte k žiadosti doplniť – kolok v sume 16,50 €, dve aktuálne fotografie v rozmeroch 30 x 35 mm, potvrdenie orgánu štátnej správy, že máte oprávnenie podľa osobitného predpisu, úradne overenú kópiu poľovného lístka (ak žiadate o ZP pre skupinu D), potvrdenie o členstve v streleckej organizácii (ak žiadate o ZP pre skupinu E), úradne osvedčenú kópiu dokladu, na základe ktorého možno započítať skúšku odbornej spôsobilosti alebo jej časti.

Žiadosť o vydanie ZP je potrebné podávať na príslušnom oddelení okresného riaditeľstva policajného zboru a dokumenty nesmú byť staršie ako 3 mesiace. V prípade správnosti a dodania všetkých potrebných dokumentov budete pozvaný na skúšku, ktorú je potrebné absolvovať do 60 dní od podania žiadosti.

Odborná príprava

K získaniu zbrojného preukazu musíte absolvovať odbornú prípravu. Prejdite odborným školením v oblasti bezpečného zaobchádzania so zbraňou. Niektoré oblasti môžu vyžadovať absolvovanie kurzu, ktorý vás naučí správne používať a skladovať zbraň. K úspešnému absolvovaniu a získaniu ZP môžete tiež použiť odbornú príručku – Manuál žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu, ktorý je aktualizovaný od 1. 7. 2023. Je dôležité si tiež uvedomiť, že ZP skupiny B dostanete automaticky po absolvovaní skúšky. Avšak ZP skupiny A nesúvisí len s úspešným absolvovaním skúšky. Tento ZP určujú ďalšie faktory, ktoré si pri žiadosti o vydanie ZP musíte obhájiť. Ide napríklad o podnikanie, prácu v strážnej službe, ochranu a zabezpečenie objektov či napríklad prepravu hotovosti. Pokiaľ si nie ste sami sebou istý, môžete absolvovať aj kurz na zbrojný preukaz. Absolvovať kurz môžete aj na vybraný typ zbraní, napríklad zbrane kategórie B.

Úspešné absolvovanie skúšky

Na získanie zbrojného preukazu je potrebné absolvovať skúšku. Tá sa vykonáva v sprievode 2 policajtov a prokurátora. Najskôr je potrebné si vytiahnuť niekoľko otázok, tie si vypracujete a následne na ne odpovedáte. Skúška pozostáva aj z praktickej skúšky z manipulácie so zbraňou. Dôležitá je najmä správna a bezpečná manipulácia. Pokiaľ uspejete, budete vám vydaný zbrojný preukaz. Zbrojný preukaz je vydaný na 10 rokov, ak ste občanom SR. Ak neuspejete, bude vám oznámené, kedy môžete prísť na opravnú skúšku. O tú musíte požiadať písomne do 60 dní od prvej skúšky.

Koľko stojí zbrojný preukaz od apríla 2024?

Pri vybavovaní zbrojného preukazu je potrebné zaplatiť určité poplatky. Pozor si treba dávať na aktuálne ceny. Od apríla 2024 zaplatíte za zbrojný preukaz:

 • Žiadosť o vydanie zbrojného preukazu – 45 €
 • Vykonanie skúšky alebo preskúšanie z odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo – prvá skúška 70 €
 • Vykonanie skúšky alebo preskúšanie z odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo – druhá skúška 45 €
 • Žiadosť o rozšírenie zbrojného preukazu – 30 €
 • Žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu – 45 €
 • Žiadosť o vydanie európskeho zbrojného pasu – 30 €
 • Žiadosť o predĺženie platnosti európskeho zbrojného pasu – 6 €
 • Žiadosť o vydanie zbrojnej licencie – 560 €
 • Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie strelnice – 560 €

Čakacia doba a kontrola

Po odoslaní žiadosti môže nastať čakacia doba. Počas tohto obdobia bude vaša žiadosť preverovaná a môže byť vykonaná kontrola, ktorá zahŕňa overenie vašej kriminálnej minulosti a splnenie všetkých požiadaviek.

Prevzatie zbrojného preukazu

Ak je vaša žiadosť schválená, dostanete nový zbrojný preukaz. Po obdržaní zbrojného preukazu je potrebné dodržiavať všetky uvedené smernice na preukaze. Pamätajte si, že máte zodpovednosť ako držiteľ zbrane.

Získanie zbrojného preukazu je dôležitým krokom, ktorý si vyžaduje starostlivé plánovanie a dodržiavanie predpisov. Dodržiavaním uvedených krokov a dôsledným dodržiavaním pravidiel sa môžete stať zodpovedným držiteľom zbrane a prispieť k celkovej bezpečnosti komunity. Pamätajte, že tento manuál na vydanie zbrojného preukazu slúži len na informačné účely a pred konečným rozhodnutím by ste sa mali vždy poradiť s miestnymi právnymi autoritami a odborníkmi. Požiadavky a ceny sa totižto pravidelne aktualizujú.